KUULUTUS   15.9.2021 Tampere


Tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran viran.

Sääksmäen seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto.


Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnon (9.9.2021 § 111) mukaan kirkkoherraksi valittavalta seurakunta odottaa:
- sitoutumista kirkon strategiassa hyväksyttyihin arvoihin: kirkon yhteinen usko,
avoimuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisyys
- kykyä toimia hengellisenä johtajana ja johtaa strategiatyötä muuttuvassa ympäristössä
- muutosjohtamisen hallintaa ja paineensietokykyä, eduksi katsotaan onnistuneiden
muutosprosessien toteuttaminen
- näyttöä seurakuntahallinnon ja talouden osaamisesta, hyvistä sosiaalisista taidoista ja
innostavasta nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta, joka antaa tilaa henkilöstön ja
luottamushenkilöiden asiantuntemukselle
- kykyä verkostoituneeseen työtapaan ja hyviä kommunikointitaitoja niin sisäisessä kuin ulkoisessa
toiminnassa
- valmiutta seurakuntien yhteistyön kehittämiseen ja kristittyjen yhteyden rakentamiseen
paikkakunnalla
- hyviä viestintätaitoja ja kykyä hyödyntää useita viestintäkanavia
- innostusta kehittää seurakunnan elämää ja toimintaa jäsenyyttä vahvistavaan ja kaikkia
seurakunnan jäseniä osallistavaan suuntaan
- valmiutta vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ihmisten kesken

 

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Palkkaus on vaativuusryhmän K30 mukainen.
 

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, johon löytyy linkki KirkkoHR:n avoimista työpaikoista: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist
 

Toissijaisesti hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
Näsilinnankatu 26
33200 Tampere
tai sähköpostitse: tampere.tuomiokapituli@evl.fi, jolloin hakemuksen liitteeksi liitetään vastaukset verkkolomakkeen kohdassa ”tehtäväkohtaiset tiedot” oleviin virkaan liittyviin kysymyksiin. Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

 

Hakuaika päättyy 15.10.2021 klo 15:00 mennessä.

Tuomiokapituli haastattelee virkaa hakeneet ma 8.11.2021. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Organisaation kuvaus

Sääksmäen seurakunta on keskisuuri - sekä kaupunki, että maalaismiljöinen seurakunta. Seurakunta toimii luomiensa Tienviitat 2022 strategiansa mukaisesti vuorovaikutteisesti toimintaympäristössään. Seurakuntalaisten oma aktiivisuus ja toimintamahdollisuudet ovat yhteisönä kehittymisen kulmakiviä. Yhteisöjen rakentaminen, yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa ja yksilöllisen erilaisuuden kunnioittaminen ovat julkilausuttuja ja toteutuvia periaatteita. Ennakkoluuloton monipuolinen ja kunnioittavassa hengessä toteutettu viestintä on osa vuorovaikutusta. Tuleviin niukkeneviin resursseihin varaudutaan minimoimalla kiinteistöihin liittyviä menoja. Seurakunta on hankkimassa ympäristödiplomia ja pyrkii toimimaan esikuvallisesti suhteessa luontoon.