Tietosuojaseloste diakoniatyön kotikäyntikorttirekisteristä

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Päivi Isomäki

Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski

040 7441648, paivi.isomaki@evl.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Marjaana Paso

Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski

040 7441657, marjaana.paso@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Diakoniatyön kotikäyntikorttirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito kotikäyntiä toivoviin asiakkaisiin.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Kotikäyntikortit ja lista kotikäyntiasiakkaista, jotka sisältävä asiakkaan nimen, syntymäajan, osoitteen ja puhelinnumeron.

 

Tietolähteet

Koottu asiakkaiden antamista tiedoista.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttöoikeus Sääksmäen seurakunnan diakoniatyöntekijöillä.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot hävitetään kuluvan vuoden loppuun mennessä tai kun ne on siirretty diakonia-asiakasrekisteriin.

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

 

20.1.2020/mp