Tietosuojaseloste Pappilanniemen palkka-ja henkilöstöhallinnon rekisteristä

Rekisterinpitäjä

Pappilanniemen kurssikeskus, Kurssikeskuksen johtaja

 

Yhteyshenkilö

Kurssikeskuksen johtaja

Mari Koskenalusta

040 744 1598

 

Tietosuojayhteyshenkilö

Marjaana Paso

Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski

040 7441657, marjaana.paso@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Pappilanniemen kurssikeskuksen työntekijärekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteri Pappilanniemen kurssikeskuksen työntekijöistä. Tietojen avulla hallinnoidaan työntekijöitä.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Virkasuhteiset työntekijät, työsopimussuhteiset työntekijät sekä harjoittelijat.

 

Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, työnkuvaukset, kehityskeskustelulomakkeet, HAVA-lomakkeet, työterveysmuistiot, vuorotteluvapaa-, säästövapaa- yms. sopimukset

 

Tietolähteet

Henkilöltä itseltään, tai työterveystiedot henkilön itsensä valtuuttamana työterveydestä.

 

Tietojen luovutukset

 

Tietoja käsittelee kurssikeskuksen johtaja. Palkanmaksuun vaadittavia tietoja käsittelee taloustoimiston palkanmaksusta vastaavat viranhaltijat sekä Kirkon palvelukeskuksen palkanlaskija. Osa tiedoista (Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja työhöntuloaika) luovutetaan työterveyshuollolle asiakassuhteen perustamista varten. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Virkasuhteisten työntekijöiden, työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden sekä

harjoittelijoiden tietoja säilytetään työsuhteen tai harjoittelun päättymiseen asti ja sen jälkeen arkistonmuodostussuunnitelman määräämän ajan. 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

22.5.2018/mk