Uutislistaukseen

Kirkkohallituksen täysistunto esittää, että Valkeakosken kirkon purkamisesta tehty valitus hylätään

20.9.2022 17.22

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkon hallitusohjelmatavoitteet: Turvaa, toivoa ja luottamusta arkeen

Tiedote. Julkaistu: 20.09.2022, 16:44
Kirkon viestintä

Kirkkohallitus hyväksyi sisällöllisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2023–2027. Hallitusohjelmatavoite-esityksen kantavana teemana on yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistaminen. Kirkko haluaa olla rakentamassa turvaa, toivoa ja luottamusta ihmisten arkeen.

Tavoitteiden kärkiteemoja ovat yhteiskuntarauhan vahvistaminen eriarvoisuutta vähentämällä, tulevaisuususkon vahvistaminen nuorten hyvinvointiin satsaamalla, tasapainoinen aluekehitys, uskonnonvapaus ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen uskontolukutaitoa vahvistamalla, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden edistäminen kehitysyhteistyömäärärahoja nostamalla sekä ilmastokestävän elämäntavan edistäminen.

Sisällöllisesti hyväksytyt hallitusohjelmatavoitteet ovat tiedotteen liitteenä. Toimitettu versio julkaistaan myöhemmin evl.fi-sivustolla.

Kirkon hallitusohjelmatavoite-esitys on laadittu kirkkohallituksen asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen piispoja ja kirkkohallituksen täysistunnon jäseniä valmistelun aikana kuullen. Seuraavat eduskuntavaalit käydään 2. huhtikuuta 2023. Vaalien jälkeen asetetaan uusi hallitus, joka laatii hallitusneuvotteluissa uuden hallitusohjelman hallituskaudelle 2023–2027.

Lisätiedot: Markus Ylimaa, kansliapäällikkö Pekka Huokunan erityisavustaja, markus.ylimaa@evl.fi, p. 050 593 1592

Siunausten signaalit -tulevaisuusselonteko kirkolliskokoukselle

Täysistunto hyväksyi Siunausten signaalit -dokumentin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteoksi ja lähetti sen kirkolliskokoukselle.

Selonteon lähtökohtana on se, että kirkon kannalta merkityksellisen tulevaisuustiedon lähde ovat ihmiset itse ja heidän arkiset kokemuksensa. Dokumentti poikkeaa edellisistä selonteoista ja pohjautuu ihmisten arkisten kokemusten havainnointiin ja tulkitsemiseen kirkon kannalta. Menetelmänä sovellettiin heikkojen signaalien tunnistamisen menetelmää. Signaalihuone-työskentelyyn osallistui eri puolilta Suomea 140 henkilöä, myös aikuistuvia nuoria, rippikoululaisia ja kirkosta vieraantuneita. 

Siunausten signaalit haastaa nykyiset, usein uhkakuviin perustuvat ja pessimistiset näyt kirkon tulevaisuudesta. Pilotoidut signaalihuoneet todensivat, että kirkkoon suhtaudutaan myönteisesti ja avoimesti: kirkolla on nyt hyvä hetki luoda ihmisiin merkityksellinen yhteys. Signaalihuoneiden terveiset kertovat, että kirkkoa tarvitaan monien mielestä nyt enemmän kuin pitkiin aikoihin. Diakonian tarve ja sen merkittävyys kirkon toiminnassa nousi keskeisenä signaalina esille.

Kirkolliskokous on tulevaisuusvaliokunnan perustaessaan antanut kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella tulevaisuusselonteon neljän vuoden välein. Selonteko on tarkoitettu kirkon työn kehittämisen välineeksi kaikkiin seurakuntiin ja kirkollisiin yhteisöihin sekä luomaan pohjaa kirkon seuraavalle yhteiselle strategialle. Siunauksen signaalit on järjestyksessään neljäs tulevaisuusselonteko.

Lisätiedot: Liisa Björklund, kehityspäällikkö, liisa.bjorklund@evl.fi, p. 050 413 9156

Irja Askolalle kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto 2022

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon 2022 piispa (emerita) Irja Askolalle.  

Kirkon viestintä lähettää asiasta erillisen tiedotteen.  

Lisätiedot: Kari Latvus, Kirkkohallituksen asiantuntija, p. 040 642 9274, kari.latvus@evl.fi  

Talousarviot lähetetään kirkolliskokoukselle - eläkemaksua ei esitetä alennettavaksi

Täysistunto hyväksyi kirkolliskokoukselle esitettäviksi sekä Kirkon eläkerahaston että Kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023–2025. 

Täysistunto ei esitä eläkemaksun alentamista vuodelle 2023. Kirkolliskokous edellytti marraskuussa 2021, että kirkkohallitus valmistelisi eläkemaksun alentamista niin, että maksu Kirkon keskusrahaston ja kristillisten yhdistysten osalta alenisi kahdella prosenttiyksiköllä (ks. tiedote).

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi vuodelle 2023 esitetään 5,0 % ja keskusrahastomaksuksi 6,5 %.

Täysistunto sai myös raportin sekä Kirkon eläkerahaston että Kirkon keskusrahaston puolivuotiskaudesta 1.1.–30.6.2022.

Kirkon eläkerahastolle alkuvuosi 2022 on ollut haastava. Salkun tuotto oli kesäkuun lopussa -7,8 %. Paras omaisuusluokka vuoden alkupuoliskolla oli pääomasijoitukset, jonka tuotto oli +12,6 %. Eläkerahaston sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 1,78 miljardia euroa (1,97 miljardia 31.12.2021).

Keskusrahaston osalta arvioidaan, että vuoden 2022 alijäämä tulee olemaan noin 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Alijäämän arvioidaan olevan 4,8 miljoonaa, kun talousarviossa alijäämäksi oli arvioitu 6,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728

Porvoon hiippakunnan vuoden 2023 jumalanpalvelusten kolehtikohteet hyväksyttiin

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Porvoon hiippakunnan vuoden 2023 jumalanpalvelusten kolehtikohteet (liitteenä).

Muiden hiippakuntien osalta asia poistettiin esityslistalta, koska kokoukselta puuttui päätösvaltaisuus jääviyssäännösten vuoksi.

Lisätiedot: Markus Ylimaa, kansliapäällikkö Pekka Huokunan erityisavustaja, markus.ylimaa@evl.fi, 050 593 1592

Valitus Valkeakosken kirkon purkamisesta esitetään hylättäväksi

Täysistunto esittää lausunnossaan Helsingin hallinto-oikeudelle, että Valkeakosken kirkon purkamiseen liittyvä valitus hylätään perusteettomana. Valitus oli tehty kirkkohallituksen täysistunnon 19.4.2022 tekemästä päätöksestä, jossa kirkkohallitus hylkäsi Valkeakosken kirkon purkamista koskevan valituksen ja vahvisti Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston mukaisen päätöksen (15.3.2018 § 5) kirkon purkamisesta ja sen tontin asettamisesta myyntiin.

Aiempia kirkkohallituksen tiedotteita istunnoista, joissa on käsitelty Valkeakosken kirkon purkamisasiaa: 

Kirkkohallituksen yhteistoimintamenettely päätökseen – Säästötavoite saavutettiin ilman irtisanomisia
Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkkohallituksen kansliapäällikön valinta etenee - evl.fi
Kirkkohallitukselta lausunto Valkeakosken kirkon purkamispäätökseen liittyvästä valituksesta - evl.fi
Kirkkohallitus myönsi Imatran seurakunnalle Alvar Aallon Kolmen ristin kirkon korjauksiin noin 250 000 euroa - evl.fi

Lisätiedot: yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Petäjäveden vanhalle kirkolle ja Kolmen Ristin kirkolle avustusta valtionrahoituksesta

Täysistunto myönsi avustuksia valtionrahoituksesta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon syksylle 2022. Petäjäveden vanhan kirkon yllättäviin korjaus- ja konservointitöihin myönnettiin noin 64 600 euroa ja Imatran Kolmen ristin kirkon yllättäviin lisäkorjaustöihin 132 000 euroa.

Petäjäveden vanha kirkko on Unescon maailmanperintökohde. Imatran seurakunnan Kolmen ristin kirkkoa on esitetty yhtenä Alvar Aallon kohteena Unescon maailmanperinnön aielistalle. Molemmissa kirkoissa on kevään 2022 aikana ilmennyt merkittäviä kiireellistä korjausta vaativia toimenpiteitä.

Lisätiedot: yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Johto- ja neuvottelukuntien jäsenvaihdoksia

Täysistunto teki seuraavat jäsenvaihdokset:

Hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä Kirkon kirjanpidon palvelukeskuksen johtokunnan varajäseneksi eroa pyytäneen Riitta Hautaniemen tilalle.

Palvelupäällikkö Jani Lindroos Kirkon romaniasiain neuvottelukunnan jäseneksi edesmenneen sosiaalineuvos Väinö Lindbergin tilalle. 

Pohjois-Karjalan rikosseuraamuskeskuksen johtaja Jaana Leinonen-Nielsen Kirkon rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunnan jäseneksi eroa pyytäneen vankilajohtaja Harri Pohjolaisen tilalle.

Pöytäkirja tulee nähtäväksi noin viikon kuluttua Domus-palveluun. Kirkkohallituksen täysistunto kokoontuu seuraavan kerran 18.10.2022.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on lähes 3,7 miljoonaa jäsentä. Suomen suurin uskonnollinen yhteisö on mukana ihmisten elämän arjessa ja juhlassa ja pitää esillä kristillisiä arvoja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirkon viestintä välittää ajantasaista tietoa kirkosta medialle ja suurelle yleisölle. Kirkon verkkosivusto osoitteessa evl.fi

Kirkon viestintä