Tietosuojaseloste kasvatuksen kerhojen ja ryhmien osallistujarekisteri

Rekisterinpitäjä Sääksmäen seurakunta

Yhteyshenkilö Ulla-Mari Hutko, ulla-mari.hutko@evl.fi

Tietosuojayhteyshenkilö Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi Kasvatuksen kerhojen ja ryhmien osallistujarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito kasvatuksen (varhaiskasvatus, varhaisnuoriso, nuoriso, nuoret aikuiset, koulu-ja oppilaitostyön) kerhojen ja ryhmien osallistujiin. Oikeutettu etu. Kasvatuksen kerhonohjaajien palkkiot. Sopimus.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö Kerhojen ja ryhmien osallistujien nimi-, yhteystiedot, allergiat ja muut leirin kannalta oleelliset tiedot, sekä huoltajien tiedot.

Tietolähteet Koottu kerhoihin ja ryhmiin ilmoittautuneiden antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot kasvatuksen työntekijöiden ja muun kerhon tai ryhmän henkilökunnan käytössä.

Henkilötietojen säilytysaika Tiedot hävitetään kerhon tai ryhmän kokoontumiskauden päättyä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä