Tietosuojaseloste diakoniatyön avustusrekisteristä

Rekisterinpitäjä Sääksmäen seurakunta

Yhteyshenkilö Ulla-Mari Hutko, ulla-mari.hutko@evl.fi, 040 7441637

Tietosuojavastaavan yhteystiedot Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi Diakoniatyön avustusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Diakonia-asiakkaiden avustuspäätökset arkistosäännön mukaisesti ja lista jouluavustuksia saavista asiakkaista. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) ar-tikla, jonka mukainen lakisääteinen velvoite perustuu kirkkolain 8 luvun 1 §:ään, jonka mukaan henkilötietojen käsittelyyn diakoniatyössä sovelletaan sosiaali- ja terveyden-huollon asiakastietojen käsittelystä annettua lakia (703/2023). Jos asiakassuhteessa käsitellään myös terveystietoja, näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tieto-suoja-asetuksen 9(2)(h) artiklan mukainen terveys- ja sosiaalihuollollinen hoito.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö Diakoniatyön asiakkaiden avustuspäätökset, jotka sisältävä asiakkaan nimen, syntymäajan, avustussumman ja päätöksen perustelut. Lista jouluavustuksia saavista asiakkaista.

Tietolähteet Koottu asiakkaan antamista tiedoista ja tiimin päätöksestä.

Tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttöoikeus Sääksmäen seurakunnan diakoniatyöntekijöillä.

Henkilötietojen säilytysaika Avustuspäätöksiä ja listaa jouluavustuksista säilytetään diakoniatoimistossa arkistosäännön mukaan 2-10 vuotta. Alle 100 euron avustuspäätösten rekisteri on Katrina Diakonia- ohjelmassa, isompien avustusten paperisena. Avustuspäätöksiä säilytetään taloustoimistossa tiliotteen liitteenä viisi vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä