Tietosuojaseloste diakoniatyön leirien ja retkien osallistujarekisteristä

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Päivi Isomäki

Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski

040 7441648, paivi.isomaki@evl.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Marjaana Paso

Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski

040 7441657, marjaana.paso@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Diakoniatyön leirien ja retkien osallistujarekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito diakoniatyön leirien ja retkien osallistujiin. Terveystietojen käyttö hätätilanteissa.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Osallistujien nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot. Leirille ilmoittautuneiden osalta myös henkilötietolomake, jossa tiedot lääkityksestä ja lähiomaisen yhteystiedot.

 

Tietolähteet

Koottu leireille ja retkille ilmoittautuneiden antamista tiedoista.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot diakoniatyöntekijöiden ja muun retken/leirin henkilökunnan käytössä.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot hävitetään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Leirin/retken osallistujalistaa säilytetään viisi vuotta leirin/retken turvallisuusasiakirjan liitteenä.

 

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

 

20.1.2020