Tietosuojaseloste diakoniatyön leirien ja retkien osallistujarekisteristä

Rekisterinpitäjä Sääksmäen seurakunta

Yhteyshenkilö Ulla-Mari Hutko, ulla-mari.hutko@evl.fi, 040 7441637

Tietosuojavastaavan yhteystiedot Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi Diakoniatyön leirien ja retkien osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Yhteydenpito diakoniatyön leirien ja retkien osallistujiin. Terveystietojen käyttö hätätilanteissa. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) ar-tikla, jonka mukainen lakisääteinen velvoite perustuu kirkkolain 8 luvun 1 §:ään, jonka mukaan henkilötietojen käsittelyyn diakoniatyössä sovelletaan sosiaali- ja terveyden-huollon asiakastietojen käsittelystä annettua lakia (703/2023). Jos asiakassuhteessa käsitellään myös terveystietoja, näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tieto-suoja-asetuksen 9(2)(h) artiklan mukainen terveys- ja sosiaalihuollollinen hoito.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö Osallistujien nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot. Leirille ilmoittautuneiden osalta myös henkilötietolomake, jossa tiedot lääkityksestä ja lähiomaisen yhteystiedot.

TietolähteetKoottu leireille ja retkille ilmoittautuneiden antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot diakoniatyöntekijöiden ja muun retken/leirin henkilökunnan käytössä.

Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään yksi vuosi. Leirin/retken osallistujalistaa säilytetään viisi vuotta leirin/retken turvallisuusasiakirjan liitteenä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä