Tietosuojaseloste kasvatuksen leirien osallistujarekisteristä

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Ulla-Mari Hutko, [email protected]

 

Tietosuojayhteyshenkilö

Mika Akkanen, [email protected]

Rekisterin nimi

Kasvatuksen leirien osallistujarekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito kasvatuksen (varhaiskasvatus, varhaisnuoriso, nuoriso, nuoret aikuiset, koulu-ja oppilaitostyön) leirien osallistujiin. Oikeutettu etu.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Leirille osallistujien nimi-, yhteystiedot, allergiat ja muut leirin kannalta oleelliset tiedot, sekä huoltajien tiedot.

 

Tietolähteet

Koottu leirille ilmoittautuneiden antamista tiedoista.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot kasvatuksen työntekijöiden ja muun leirin henkilökunnan käytössä.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot hävitetään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

p. 029 56 66700, [email protected]

 

 

20.1.2020/mp

18.10.2021/mp