Tietosuojaseloste diakoniatyön asiakasrekisteristä Katrina-ohjelmassa

Rekisterinpitäjä Sääksmäen seurakunta

Yhteyshenkilö Ulla-Mari Hutko, ulla-mari.hutko@evl.fi, 040 7441637

Tietosuojayhteyshenkilö Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Rekisterin nimi Diakonia-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Diakonia-asiakkaiden henkilötiedot ja asiakastapaamisten kirjaukset avustustoimintaa ja muuta auttamista varten. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(c) ar-tikla, jonka mukainen lakisääteinen velvoite perustuu kirkkolain 8 luvun 1 §:ään, jonka mukaan henkilötietojen käsittelyyn diakoniatyössä sovelletaan sosiaali- ja terveyden-huollon asiakastietojen käsittelystä annettua lakia (703/2023). Jos asiakassuhteessa käsitellään myös terveystietoja, näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tieto-suoja-asetuksen 9(2)(h) artiklan mukainen terveys- ja sosiaalihuollollinen hoito.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö Diakonian asiakkaat. Henkilötiedot, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite, ammatti, perherakenne, toimeentulo. Asiakaskohtainen kirjaus jokaisesta kontaktista ja sen syystä. 

Tietolähteet Koottu asiakkaan antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin käyttöoikeus Sääksmäen seurakunnan diakoniatyöntekijöillä. Rekisteri on Katrina Diakonia -ohjelmassa.

Henkilötietojen säilytysaika Asiakkuuden ajan. Asiakastietoja säilytetään 3 vuotta viimeisestä asiakaskontaktista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä