Tietosuojaseloste diakonian vapaaehtoisten ja Yhteisvastuukerääjien rekisteristä

Rekisterinpitäjä

Sääksmäen seurakunta

 

Yhteyshenkilö

Päivi Isomäki

Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski

040 7441648, paivi.isomaki@evl.fi

 

Tietosuojayhteyshenkilö

Marjaana Paso

Valkeakoskenkatu 27, 37600 Valkeakoski

040 7441657, marjaana.paso@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Diakoniatyön vapaaehtoisten ja yhteisvastuukerääjien rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenpito diakoniatyön vapaaehtoisiin.

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Osallistujien nimi-, osoite-, sähköposti- ja puhelinnumerotiedot.

 

Tietolähteet

Koottu asianosaisten antamista tiedoista.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot diakoniatyöntekijöiden käytössä.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asianosainen on mukana diakoniatyön vapaaehtoistoiminnassa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

 

20.1.2020/mp