Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Valkeakosken kirkon purkamista

23.2.2018 10.14

Valkeakosken kirkko

TIEDOTE                                              

perjantaina 23.2.2018 klo 10

Tiedote koskien Valkeakosken kirkkoa

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Valkeakosken kirkon purkamista

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kokouksessaan 22.2.2018 kiinteistö- ja hautaustoimentyöryhmän esityksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle Valkeakosken kirkon purkamista ja tontin asettamista myyntiin.

Kirkkoneuvosto päätti lisäksi pyytää Valkeakosken kaupungin rakennusvalvonnalta, asian valmisteluna, lausunnon kirkon purkamisesta.

Asia käsitellään kirkkovaltuuston kokouksessa, joka pidetään torstaina 15.3. klo 18.00 Valkeakosken kirkon luentosalissa.

___________________

Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä oli teettänyt viimeisimmäksi hankesuunnitelman Valkeakosken kirkosta. Sen mukaan kirkon peruskorjaus ilman rakenteellisia muutos- tai parannustöitä tulee maksamaan 4,9 miljoonaa euroa.

Seurakunnan toiminnan kannalta näin suuren korjaushankkeen toteuttaminen on ylivoimaista.

Sääksmäen seurakunnalla on neljä kirkkoa. Sääksmäen keskiaikainen kirkko on historiallinen monumentti itsessään. Valkeakosken keskustassa sijaitseva Kappelikirkko palvelee erinomaisella tavalla paitsi hautausten toimituspaikkana, myös jumalanpalvelus- ja konserttitilana. Metsäkansan kirkko on vähäisessä käytössä, mutta se tarjoaa erinomaiset kokoontumistilat pienelle väkimäärille.

Veikko Larkaksen suunnittelema Valkeakosken kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1969. Se on rakennettu ennen energiakriisiä 60-luvun filosofialla lämpöeristeiden ja varustelutasonsa suhteen.  Kirkkoa on lähivuosina tutkittu tarkasti. Siihen on toteutettu mikrobivauriot korjaava kirkon perustusten kunnostus- ja kuivaustyöt. Siksi kirkkoa on voitu käyttää näihin päiviin asti.

Kirkon tekniikka ja eräät rakenteelliset asiat on todettu siinä määrin ongelmallisiksi, että kirkko on suurten toimenpiteiden edessä. Rakennusta vaivaavat mm. katkenneet kannatinpalkit urkuparven kohdalla sekä irtoamisvaarassa olevat mosaikkilaatat kirkon ulkopäädyissä. Korjaaminen olisi teknisesti mahdollista, mutta eri asia on se, onko korjaaminen käytettävissä olevilla resursseilla ja tulevaisuuden vision huomioon ottaen järkevää. Jäsenmäärä vähenee, verotulot vähenevät, mutta tarve seurakunnan toiminnalle on huutava.

Hinta sille, että kirkko voisi jatkaa elinkaartaan varustelutasoltaan nykyisen kaltaisena, eli se säilyisi tilaratkaisultaan entisellään, on 4,9 miljoonaa euroa. Mikäli kirkko korjattaisiin siten, että siihen liitettäisiin toimisto- ja monitoimitiloja, hinta olisi huomattavasti korkeampi. Tällaista selvitystä ei ole teetetty, koska jo pelkät korjauskustannukset osoittautuivat kohtuuttoman korkeaksi.

Kirkkoon liittyy suuria tunnearvoja. Monumentaalinen rakennus on maamerkki ja se on ollut paikkakunnan ylpeyden aihe. Alttarimaalauksen Jeesuksen siunaavien käsien alle on kokoonnuttu vuosikymmenet elämän taitekohdissa. Kirkko on monille rakas ja pyhä paikka. Kuitenkin vain harvoin Valkeakosken kirkkoon saadaan koolle niin paljon väkeä, että kirkko täyttyy. Monissa tilaisuuksissa muutaman kymmenen hengen joukko näyttää pikemminkin hukkuvan suureen tilaan löytämättä yhteyttä toisiinsa.

On huomattu, että seurakunnan toiminnan kannalta Valkeakosken kirkolla ei juuri ole ollut merkitystä.  Kirkko on ollut pelkästään kesäkäytössä jo viimeiset viisi vuotta. Kirkollisia toimituksia, kasteita ja vihkimisiä, sinne ei toivota, eikä sitä voi käyttää siunaustilaisuuksissa. Suuren kirkon käyttökustannukset ovat siis seurakunnalle varsin raskaat suhteessa sen käyttötarpeeseen.

Seurakunta on hyväksynyt uuden strategian, Tienviitat 2022. Sen mukaan hautausmaiden yhteydessä olevista kirkkokiinteistöistä pidetään huolta, Pappilanniemeä kehitetään ja tarvittavat toimitilat vuokrataan tai rakennetaan tarpeen mukaan.

Perusteltu johtopäätös on se, että kirkosta on luovuttava. Neljä kirkon ylläpitäminen on liikaa seurakunnalle niiden skenaarioiden valossa, jotka nyt ovat tiedossamme. Kappelikirkko riittää keskustan kirkoksi, maaseudulla kirkkoja on kaksi: Metsäkansan ja Sääksmäen kirkot.

Kirkon purkaminen on asia, joka vaatii alistamista. Kirkkohallitus antaa luvan kirkkokiinteistöstä luopumiselle. Kirkkohallituksessa nähdään realistisesti, että niukkenevien talousnäkymien edessä seurakuntien on radikaalisti vähennettävä kiinteistömassaansa. Tämä tulee koskemaan myös kirkkokiinteistöjä. Yli 50 vuotta vanhat kirkot suojellaan jokseenkin todennäköisesti Museoviraston päätöksellä. Tämä aika ei Valkeakosken kirkon osalta ole vielä täyttynyt. Kirkon purkaminen vaatii myös paikallisen maankäyttäjän luvan.

Valkeakosken kirkon tulevaisuutta koskevassa työskentelyssä on aiemmassa vaiheessa tutkittu myös mahdollisuuksia siihen, että sen käyttöä laajennettaisiin ja saataisiin mukaan muita yhteistyötahoja.

Raamatussa sanotaan, ettei Jumala asu käsin tehdyissä temppeleissä. Hän on siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimessään. Tienviitat 2022 mukaan ihmiset ovat seiniä tärkeämmät.  Tehtävämme on olla Kristuksen asialla: omanlaisena, ainutlaatuisena - evankeliumia eläen ja kertoen.

_____________________

KN 22.2.2018 klo 17-20.20

Osa kirkkoneuvoston pöytäkirjasta:

Kiinteistötyöryhmän esitys

Kiinteistö ja hautatoimen työryhmä 23.1.2018

KIINTEISTÖ - JA HAUTAUSTOIMEN TYÖRYHMÄN ESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE

Tehtävä

Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä sai 6.9.2017 kirkkoneuvoston päätöksellä tehtäväkseen selvittää Valkeakosken kirkon korjauksen kustannukset, myös niin että toiminnallisuutta

kehitetään ja käyttöä monipuolistetaan.

Valmistelevat toimenpiteet

Kustannusten selvittämiseksi käynnistettiin kirkon hankesuunnittelu. Hankesuunnitelma valmistui 9.1.2018 ja sen laati Insinööritoimisto Taloinsinöörit Oy. Lisäksi pyydettiin ennakkotarjoukset kirkon purkamisesta. Hankesuunnitelman pohjana on käytetty A- Insinöörit Oy:n 30.8.2017 laatimaa kuntokartoitusta, ulkorakenteiden kuntotutkimusta ja haitta-ainetutkimusta.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmassa, ja kuntotutkimuksessa todetaan, että kirkon päätyelementtien tilanne on huolestuttava. Elementit tulee korjata viipymättä. On mahdollista, että elementtien pintalaatat irtoavat ja pudotessaan aiheuttavat vaaratilanteita. Kirkon pääovi tulisi tästä syystä laittaa lähitulevaisuudessa käyttökieltoon.

Elementtien arvioitu korjauskustannus on 1.150.000 €. Lisäksi kirkon ikkunat ja kellotorni vaativat välitöntä korjausta. Arvio näiden korjauksesta on 300.000 €

Talotekniset työt on toteutettava myös lähitulevaisuudessa. Lähes kaikki käyttölaitteet ja johdotukset ja automatiikka ovat käyttöikänsä lopussa. Arvio näiden korjauksesta on 950.000 €.

Edellä mainitut korjaukset ovat välttämättömiä, eikä kirkkoa voida käyttää ilman korjauksia pelkästään kesäkirkkona. Korjaamattomana kirkko pitää tulevaisuudessa sulkea ja aidata ne alueet, joissa on riski elementeistä tai ikkunoista irtoavien osien putoamiselle.

Hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset tilojen korjaamiseksi ja lämpötalouden parantamiseksi ovat arvolisäverollisena 4.9 miljoonaa euroa.

Purkukustannukset

Valkeakosken kirkon purkukustannukset maisemointeineen olisivat annettujen ennakkotarjousten pohjalta arvonlisäverollisena 450.000 €.

Kirkon nykyinen käyttö

Kirkossa oli vuonna 2017 varauskirjan mukaan 66 tilaisuutta, käyttötunteja 92 ja kävijöitä 6405 henkilöä. Valkeakosken kirkko on ollut suljettuna talvikuukausien ajan vuodesta 2013 alkaen lämmitysongelmien vuoksi. Lisäksi kirkko on ollut suljettuna mikrobiongelmien vuoksi vuonna 2015. Kaikki tilaisuudet Valkeakosken kirkosta voidaan siirtää muihin kirkkoihin, Pappilanniemeen ja seurakuntatalolle. Valkeakosken kirkon lisäksi seurakunnalla on kolme kirkkokiinteistöä, jotka sijaitsevat hautausmaiden yhteydessä. Näiden osalta on tehty strateginen linjaus syksyllä 2017 siitä, että niistä ei voida luopua.

Talous

Seurakunnalla ei ole rahavaroja Valkeakosken kirkon korjaushankkeen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä käytettävissä oleva sijoitusvarallisuus 3.700.000 € tulee varata muiden kiinteistöjen mm. Pappilanniemen, Sääksmäen kirkon ja Metsäkansan kirkon tuleviin korjauksiin.

Verotulokertymä vuosilta 2013 - 2016

vuosi               2016             2015                    2014                   2013

veroprosentti   1,65              1,65                     1,65                     1,50

verotulokertymä €/vuosi    

                        4.155.121         4.180.584         4.286.913         3.918.953

Kustannusvaikutukset talousarvioon

Rahoitukseen tarvittaisiin lainaa 5 miljoonaa euroa, jonka takaisinmaksu-aika voisi olla korkeintaan 16 vuotta. Laina-ajan lyhyys tulee oletetusta verotulojen pienenemisestä ja korkojen nousuriskistä. Tällöin vuotuinen lyhennys olisi 312.500 € lisäksi lainan korot (2%) 100.000 €. Poistojen lisäystä tulisi 170.000 €/ vuosi (30 vuoden poistoajalla).

Johtopäätökset

Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä satuaan hankesuunnitelman käsiteltäväkseen totesi tilojen peruskunnostuksen nielevän jo niin paljon varoja, että käytön monipuolistamiseksi tarpeellisen korjausten ja muutostöiden, sekä lisärakentamisen toteuttaminen ei ole taloudellisesti mahdollista.

Mikäli kirkkoon tehtäisiin peruskorjaus, tulisi siitä käyttötalouteen lisää katettavaa 582.500 €/ vuosi. Lisäksi olisivat kirkon käyttömenot 100.000 €/vuosi. Tämä voitaisiin kattaa lakkauttamalla 11 tointa tai virkaa. Kirk-kolain mukaan seurakunta ”huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä” (KL 4; §1). Mikäli työvoimaa vähennettäisiin radikaalisti, olisi toiminta järjestettävä toisella tavalla. Silloin olisi vähennettävä hengelliseen työhön käytettäviä voimavaroja joka puolelta.

Toinen mahdollisuus olisi luopua sellaisista tehtävistä, jotka eivät ole lakisääteisiä. Esimerkiksi päivä- ja iltapäiväkerhotoiminnan lakkauttaminen tuottaisi tarvittavat säästöt. Päivä- ja iltapäiväkerhotoiminnan menot vuodelta 2016 olivat 598.666 €. Tällainen leikkaus olisi kuitenkin ristiriidassa seurakunnan vasta hyväksytyn strategian, Tienviitat vuoteen 2022, kanssa. Sen sijaan kirkosta luopuminen on voimassa olevan kiinteistöstrategian mukaista. Siinä todetaan, että ihmiset ovat seiniä tärkeämmät!

Esitys kirkkoneuvostolle

Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä päätyy yksimielisesti esittämään Valkeakosken kirkon purkamista ja tontin myymistä.  Esitämme kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto ryhtyisi valmistelemaan Valkeakosken kirkon purkamisen käsittelyä kirkkovaltuustossa.

                                                                                                                                                                   

Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä 23.1.2018

Marja Heikkinen puheenjohtaja                       Auvo Vaasio  jäsen

Markku Antola jäsen                                             Kari Salminen jäsen

Eija Tuomioja jäsen                                                Jorma Aalto jäsen

Elsi Pirinen jäsen                                                     Toivo Lehtonen jäsen

Ritva Niska jäsen

Kiinteistö- ja hautatoimen työryhmä on täydentänyt itseään asiantuntija-jäsen Hannu Järvisellä (insinööri AMK) A-insinööreistä.

_____________________________________

Valkeakosken kirkon tulevaisuuden lapsiasiavaikutuksia voidaan arvioida seuraavasti:

 1.    Kirkon korjaaminen vähentäisi merkittävästi rahoitusta lapsi- ja nuorisotyöltä.

Rahoituksen vaikutukset on selvitetty kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmän esityksessä.

2.    Kirkosta luopuminen mahdollistaa lapsi- ja nuorisotyön toiminnan jatkumisen.

Kirkon korjaamisesta säästyneet rahat voidaan osittain ohjata toiminnan ylläpitämiseen.

 3.    Kirkon tarpeellisuudesta on tehty kysely nuorisotyötä tekeville työntekijöille.

Lapsi- ja nuorisotyö ei tarvitse Valkeakosken kirkkoa toiminnassaan,

tilaisuudet voidaan järjestää seurakunnan muissa tiloissa.

Isännöitsijän päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistö- ja hautaustoimentyöryhmän esityksen ja päättää esittää kirkkovaltuustolle Valkeakosken kirkon purkamista ja tontin asettamista myyntiin.

Kirkkoneuvosto pyytää Valkeakosken kaupungin rakennusvalvonnalta, asian valmisteluna, lausunnon kirkon purkamisesta.

Käsittely: Keskustelun aikana Ulla Karppila esitti asian jättämistä pöydälle. Esitystä ei kannatettu.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ulla Karppila jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

__________________

Lisätietoja

Marjaana Paso, 040 744 1657, marjaana.paso@evl.fi

tiedottaja, Sääksmäen seurakunta

 

Kirkkoneuvoston päätöksestä tiedotettiin Sääksmäen seurakunnan henkilökuntaa sisäisessä tiedotustilaisuudessa perjantaina 23.2. klo 8.30 ja tiedotustilaisuus medialle järjestetään perjantaina 23.2. klo 11.00 Valkeakosken seurakuntatalossa, Valkeakoskenkatu 27.

Yleinen keskustelutilaisuus kaupunkilaisille järjestetään maanantaina 12.3. klo 17.00 Valkeakosken kirkossa.

« Uutislistaukseen